عشب

ش

ع

ا

ذ

د

س

خ

غ

ه

ح

ص

أ

ن

ب

ر

ت

ث

ج

ق