عشب

أ

ا

ب

ت

ث

ج

ح

خ

د

ذ

ر

س

ش

ص

ع

غ

ق

ن

ه